Share this page on following platforms.

Home Gurus Sudhanshu ji

Bhagvat geeta Sudhanshuji maharaj

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-1.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 2

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-3.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-4.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-5.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-6.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-7.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-8.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-9.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-10.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-11.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-12.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-13.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-14.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-15.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-16.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-17.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-19.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-20.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-21.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-22.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-23.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-24.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-25.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-26).flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-27.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-28.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-29.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-30.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-31.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-32.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-33.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-34.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-35.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-36.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-38.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-39.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-40.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-41.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-42.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-43.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-44.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-45.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-46.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-47.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-48.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-49.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-50.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-51.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-52.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-54.flv

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 55

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 56

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 57

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 58

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 59

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 60

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 61

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 62

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 63

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 64

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 65

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 66

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 67

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 68

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 69

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 70

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 71

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 72

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 73

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 74

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 75

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 76

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 77

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 78

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 79

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 80

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 81

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 82

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 83

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 84

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 85

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 86

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 87

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 88

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 89

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 90

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 91

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 92

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 93

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 94

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 95

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 96

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 97

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 98

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 99

Contents of this list:

RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-1.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 2
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-3.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-4.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-5.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-6.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-7.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-8.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-9.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-10.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-11.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-12.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-13.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-14.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-15.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-16.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-17.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-19.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-20.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-21.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-22.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-23.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-24.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-25.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-26).flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-27.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-28.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-29.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-30.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-31.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-32.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-33.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-34.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-35.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-36.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-38.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-39.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-40.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-41.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-42.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-43.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-44.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-45.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-46.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-47.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-48.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-49.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-50.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-51.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-52.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART-54.flv
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 55
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 56
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 57
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 58
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 59
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 60
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 61
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 62
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 63
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 64
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 65
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 66
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 67
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 68
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 69
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 70
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 71
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 72
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 73
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 74
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 75
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 76
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 77
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 78
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 79
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 80
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 81
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 82
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 83
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 84
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 85
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 86
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 87
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 88
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 89
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 90
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 91
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 92
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 93
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 94
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 95
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 96
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 97
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 98
RAREST BHAGWATGEETA EXPLANATION BY SUDHANSHU JI MAHARAJ PART 99

Bhajan Lyrics View All

सांवरियो है सेठ, म्हारी राधा जी
यह तो जाने दुनिया सारी है
सांवरिया है सेठ ,मेरी राधा जी सेठानी
यह तो सारी दुनिया जाने है
मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा
मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से
फूलों में सज रहे हैं, श्री वृन्दावन
और संग में सज रही है वृषभानु की
तू कितनी अच्ची है, तू कितनी भोली है,
ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ ।
ज़री की पगड़ी बाँधे, सुंदर आँखों वाला,
कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे
लाली की सुनके मैं आयी
कीरत मैया दे दे बधाई
नी मैं दूध काहे नाल रिडका चाटी चो
लै गया नन्द किशोर लै गया,
मेरा यार यशुदा कुंवर हो चूका है
वो दिल हो चूका है जिगर हो चूका है
अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते है
सपने में आ जाना मईया,ये बोल के सोते है
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
जुबा पे राधा राधा राधा नाम हो जाए॥
एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज
पारवती भी मना कर ना माने त्रिपुरारी,
राधे मोरी बंसी कहा खो गयी,
कोई ना बताये और शाम हो गयी,
मुँह फेर जिधर देखु मुझे तू ही नज़र आये
हम छोड़के दर तेरा अब और किधर जाये
यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यूँ गोरी, मैं क्यूँ काला
राधा कट दी है गलिआं दे मोड़ आज मेरे
श्याम ने आना घनश्याम ने आना
ना मैं मीरा ना मैं राधा,
फिर भी श्याम को पाना है ।
तीनो लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी॥
इक तारा वाजदा जी हर दम गोविन्द
जग ताने देंदा ए, तै मैनु कोई फरक नहीं
हे राम, हे राम, हे राम, हे राम
जग में साचे तेरो नाम । हे राम...
आँखों को इंतज़ार है सरकार आपका
ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका
बृज के नन्द लाला राधा के सांवरिया
सभी दुख: दूर हुए जब तेरा नाम लिया
ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ,
ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆਂ
कैसे जिऊ मैं राधा रानी तेरे बिना
मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना
एक कोर कृपा की करदो स्वामिनी श्री
दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे॥
ये सारे खेल तुम्हारे है
जग कहता खेल नसीबों का
मोहे आन मिलो श्याम, बहुत दिन बीत गए।
बहुत दिन बीत गए, बहुत युग बीत गए ॥
राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आयंगे।
एक बार आ गए तो कबू नहीं जायेंगे ॥
हम राम जी के, राम जी हमारे हैं
वो तो दशरथ राज दुलारे हैं
राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा
श्याम देखा घनश्याम देखा