Share this page on following platforms.

Home Katha Ram Katha

Rambhadracharya - Ram Katha

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 4

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 7

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 7

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 8

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 9

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 4

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 7

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 1

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 2

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 3

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) Day 4

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 1 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 2 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 3 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 4 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 5 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 6 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 7 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 8 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 9 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 01 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 02 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 03 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 04 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 05 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 06 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 07 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 08 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 09 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 10 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 11 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 12 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 13 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 14 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 15 of - Sundarkand

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 16 of - Sundarkand

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 17 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - of

Jagadguru Rambhadracharya - 201109 Charra Katha - 9 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 1 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 2 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 3 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 4 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 5 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 6 of 7

Mathura (2 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (3 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (4 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (5 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (6 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (7 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (8 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Contents of this list:

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 4
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 7
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 7
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 8
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 9
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 4
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 7
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 1
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 2
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 3
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) Day 4
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 1 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 2 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 3 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 4 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 5 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 6 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 7 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 8 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 9 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 01 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 02 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 03 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 04 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 05 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 06 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 07 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 08 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 09 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 10 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 11 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 12 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 13 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 14 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 15 of - Sundarkand
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 16 of - Sundarkand
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 17 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - of
Jagadguru Rambhadracharya - 201109 Charra Katha - 9 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 1 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 2 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 3 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 4 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 5 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 6 of 7
Mathura (2 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (3 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (4 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (5 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (6 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (7 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (8 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Bhajan Lyrics View All

सब के संकट दूर करेगी, यह बरसाने वाली,
बजाओ राधा नाम की ताली ।
राधे मोरी बंसी कहा खो गयी,
कोई ना बताये और शाम हो गयी,
सांवरियो है सेठ, म्हारी राधा जी
यह तो जाने दुनिया सारी है
बृज के नन्द लाला राधा के सांवरिया
सभी दुख: दूर हुए जब तेरा नाम लिया
अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते है
सपने में आ जाना मईया,ये बोल के सोते है
कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना
मेरा मन ही न लगे श्यामा तेरे बिना
बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया,
बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो
लाडली अद्बुत नज़ारा तेरे बरसाने में
लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है।
हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ,
डरने की क्या बात? जब मैं बैठा हूँ
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से
गोविन्द नाम लेकर, फिर प्राण तन से
श्री राधा हमारी गोरी गोरी, के नवल
यो तो कालो नहीं है मतवारो, जगत उज्य
कोई पकड़ के मेरा हाथ रे,
मोहे वृन्दावन पहुंच देओ ।
राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आयंगे।
एक बार आ गए तो कबू नहीं जायेंगे ॥
दिल लूटके ले गया नी सहेलियो मेरा
मैं तक्दी रह गयी नी सहेलियो लगदा
कहना कहना आन पड़ी मैं तेरे द्वार ।
मुझे चाकर समझ निहार ॥
मीठे रस से भरी रे, राधा रानी लागे,
मने कारो कारो जमुनाजी रो पानी लागे
वृन्दावन के बांके बिहारी,
हमसे पर्दा करो ना मुरारी ।
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया ।
राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया ॥
हम प्रेम नगर के बंजारिन है
जप ताप और साधन क्या जाने
इक तारा वाजदा जी हर दम गोविन्द
जग ताने देंदा ए, तै मैनु कोई फरक नहीं
राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता
के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता
Ye Saare Khel Tumhare Hai Jag
Kahta Khel Naseebo Ka
एक कोर कृपा की करदो स्वामिनी श्री
दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे॥
साँवरिया ऐसी तान सुना,
ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचू तू गा
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार,
यहाँ से गर जो हरा कहाँ जाऊँगा सरकार
तीनो लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी॥
कान्हा की दीवानी बन जाउंगी,
दीवानी बन जाउंगी मस्तानी बन जाउंगी,
करदो करदो बेडा पार, राधे अलबेली सरकार।
राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से ,
मैया करादे मेरो ब्याह,