Share this page on following platforms.

Home Katha Ram Katha

Rambhadracharya - Ram Katha

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 4

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 7

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 7

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 8

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 9

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 4

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 7

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 1

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 2

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 3

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) Day 4

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 1 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 2 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 3 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 4 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 5 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 6 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 7 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 8 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 9 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 01 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 02 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 03 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 04 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 05 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 06 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 07 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 08 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 09 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 10 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 11 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 12 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 13 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 14 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 15 of - Sundarkand

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 16 of - Sundarkand

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 17 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - of

Jagadguru Rambhadracharya - 201109 Charra Katha - 9 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 1 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 2 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 3 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 4 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 5 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 6 of 7

Mathura (2 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (3 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (4 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (5 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (6 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (7 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (8 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Contents of this list:

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 4
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 7
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 7
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 8
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 9
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 4
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 7
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 1
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 2
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 3
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) Day 4
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 1 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 2 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 3 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 4 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 5 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 6 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 7 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 8 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 9 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 01 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 02 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 03 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 04 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 05 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 06 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 07 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 08 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 09 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 10 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 11 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 12 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 13 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 14 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 15 of - Sundarkand
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 16 of - Sundarkand
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 17 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - of
Jagadguru Rambhadracharya - 201109 Charra Katha - 9 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 1 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 2 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 3 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 4 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 5 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 6 of 7
Mathura (2 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (3 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (4 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (5 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (6 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (7 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (8 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Bhajan Lyrics View All

जग में सुन्दर है दो नाम, चाहे कृष्ण
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम
हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ,
डरने की क्या बात? जब मैं बैठा हूँ
प्रभु कर कृपा पावँरी दीन्हि
सादर भारत शीश धरी लीन्ही
ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ,
ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆਂ
हो मेरी लाडो का नाम श्री राधा
श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री
यह मेरी अर्जी है,
मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया ।
राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया ॥
करदो करदो बेडा पार, राधे अलबेली सरकार।
राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली
श्री राधा हमारी गोरी गोरी, के नवल
यो तो कालो नहीं है मतवारो, जगत उज्य
यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यूँ गोरी, मैं क्यूँ काला
कैसे जिऊ मैं राधा रानी तेरे बिना
मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना
हम प्रेम नगर के बंजारिन है
जप ताप और साधन क्या जाने
वृदावन जाने को जी चाहता है,
राधे राधे गाने को जी चाहता है,
नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा
शयाम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन
राधा कट दी है गलिआं दे मोड़ आज मेरे
श्याम ने आना घनश्याम ने आना
मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे
क्या दे दे भई, क्या दे दे
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार,
यहाँ से गर जो हरा कहाँ जाऊँगा सरकार
अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते है
सपने में आ जाना मईया,ये बोल के सोते है
फूलों में सज रहे हैं, श्री वृन्दावन
और संग में सज रही है वृषभानु की
इक तारा वाजदा जी हर दम गोविन्द
जग ताने देंदा ए, तै मैनु कोई फरक नहीं
ये सारे खेल तुम्हारे है
जग कहता खेल नसीबों का
एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज
पारवती भी मना कर ना माने त्रिपुरारी,
राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा
श्याम देखा घनश्याम देखा
कान्हा की दीवानी बन जाउंगी,
दीवानी बन जाउंगी मस्तानी बन जाउंगी,
राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आयंगे।
एक बार आ गए तो कबू नहीं जायेंगे ॥
मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा
मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से
हे राम, हे राम, हे राम, हे राम
जग में साचे तेरो नाम । हे राम...
बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया,
बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो
तेरे बगैर सांवरिया जिया नही जाये
तुम आके बांह पकड लो तो कोई बात बने‌॥
मुझे चाहिए बस सहारा तुम्हारा,
के नैनों में गोविन्द नज़ारा तुम्हार