Share this page on following platforms.

Home Katha Bhaktmal Katha

Rambhadracharya - Ram Katha

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 4

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 7

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 7

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 8

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 9

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 4

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 7

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 1

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 2

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 3

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) Day 4

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 1 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 2 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 3 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 4 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 5 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 6 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 7 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 8 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 9 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 01 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 02 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 03 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 04 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 05 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 06 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 07 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 08 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 09 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 10 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 11 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 12 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 13 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 14 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 15 of - Sundarkand

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 16 of - Sundarkand

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 17 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - of

Jagadguru Rambhadracharya - 201109 Charra Katha - 9 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 1 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 2 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 3 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 4 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 5 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 6 of 7

Mathura (2 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (3 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (4 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (5 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (6 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (7 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (8 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Contents of this list:

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 4
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 7
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 7
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 8
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 9
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 4
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 7
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 1
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 2
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 3
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) Day 4
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 1 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 2 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 3 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 4 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 5 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 6 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 7 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 8 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 9 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 01 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 02 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 03 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 04 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 05 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 06 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 07 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 08 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 09 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 10 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 11 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 12 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 13 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 14 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 15 of - Sundarkand
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 16 of - Sundarkand
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 17 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - of
Jagadguru Rambhadracharya - 201109 Charra Katha - 9 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 1 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 2 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 3 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 4 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 5 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 6 of 7
Mathura (2 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (3 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (4 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (5 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (6 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (7 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (8 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Bhajan Lyrics View All

हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गये राधा
राधा राधा राधा राधा
मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना
तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया
हम प्रेम नगर के बंजारिन है
जप ताप और साधन क्या जाने
हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
ऐ उधो हमे ज्ञान की पोथी ना सुनाना॥
राधे तु कितनी प्यारी है ॥
तेरे संग में बांके बिहारी कृष्ण
तेरे बगैर सांवरिया जिया नही जाये
तुम आके बांह पकड लो तो कोई बात बने‌॥
जय राधे राधे, राधे राधे
जय राधे राधे, राधे राधे
कान्हा की दीवानी बन जाउंगी,
दीवानी बन जाउंगी मस्तानी बन जाउंगी,
यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यूँ गोरी, मैं क्यूँ काला
करदो करदो बेडा पार, राधे अलबेली सरकार।
राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली
मेरे जीवन की जुड़ गयी डोर, किशोरी तेरे
किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे
तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से
मैं बरसाने से आयी हूँ, मैं वृषभानु की
श्री राधा हमारी गोरी गोरी, के नवल
यो तो कालो नहीं है मतवारो, जगत उज्य
ना मैं मीरा ना मैं राधा,
फिर भी श्याम को पाना है ।
लाडली अद्बुत नज़ारा तेरे बरसाने में
लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है।
यह मेरी अर्जी है,
मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है
बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया,
बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो
तीनो लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी॥
वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का,
कान्हा भी दीवाना है श्री श्यामा
प्रीतम बोलो कब आओगे॥
बालम बोलो कब आओगे॥
ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ,
ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆਂ
नी मैं दूध काहे नाल रिडका चाटी चो
लै गया नन्द किशोर लै गया,
कोई पकड़ के मेरा हाथ रे,
मोहे वृन्दावन पहुंच देओ ।
मीठे रस से भरी रे, राधा रानी लागे,
मने कारो कारो जमुनाजी रो पानी लागे
रंगीलो राधावल्लभ लाल, जै जै जै श्री
विहरत संग लाडली बाल, जै जै जै श्री
दिल लूटके ले गया नी सहेलियो मेरा
मैं तक्दी रह गयी नी सहेलियो लगदा
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल,
बरसाने मे दोल, के मुख से राधे राधे बोल,
तमन्ना यही है के उड के बरसाने आयुं मैं
आके बरसाने में तेरे दिल की हसरतो को
तेरे दर की भीख से है,
मेरा आज तक गुज़ारा
जग में सुन्दर है दो नाम, चाहे कृष्ण
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम