Share this page on following platforms.

Home Katha Bhaktmal Katha

Rambhadracharya - Ram Katha

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 4

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 7

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 7

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 8

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 9

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 1

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 2

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 3

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 4

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 5

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 6

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 7

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 1

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 2

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 3

#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) Day 4

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 1 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 2 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 3 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 4 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 5 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 6 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 7 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 8 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 9 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 01 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 02 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 03 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 04 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 05 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 06 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 07 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 08 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 09 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 10 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 11 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 12 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 13 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 14 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 15 of - Sundarkand

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 16 of - Sundarkand

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 17 of

Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - of

Jagadguru Rambhadracharya - 201109 Charra Katha - 9 of 9

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 1 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 2 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 3 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 4 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 5 of 7

Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 6 of 7

Mathura (2 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (3 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (4 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (5 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (6 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (7 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Mathura (8 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Contents of this list:

SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 4
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRI BHAKTMAL KATHA - GHAZIABAD (U.P) - DAY 7
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 7
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 8
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SHRI RAMBHADRACHARYA JI - SHREE RAM KATHA - BARHAJ(U.P) - DAY 9
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 1
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 2
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 3
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM - DAY 4
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 5
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 6
SANSKAR LIVE - JAGADGURU SWAMI RAMBHADRACHARYA JI - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VRINDAVANDHAM DAY 7
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 1
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 2
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) - Day 3
#SanskarLive | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji | Shri Hanuman Katha | Salasar (Rajasthan) Day 4
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 1 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 2 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 3 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 4 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 5 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 6 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 7 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 8 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Rishikesh Valmiki Ramayan Katha - 9 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 01 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 02 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 03 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 04 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 05 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 06 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 07 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 08 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 09 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 10 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 11 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 12 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 13 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 14 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 15 of - Sundarkand
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 16 of - Sundarkand
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - 17 of
Jagadguru Rambhadracharya - Manas Dharma - of
Jagadguru Rambhadracharya - 201109 Charra Katha - 9 of 9
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 1 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 2 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 3 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 4 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 5 of 7
Jagadguru Rambhadracharya - Saharanpur Ram Vivaha Katha - 6 of 7
Mathura (2 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (3 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (4 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (5 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (6 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (7 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Mathura (8 October 2014) | Shrimad Bhagwat Katha Saptah | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Bhajan Lyrics View All

अपनी वाणी में अमृत घोल
अपनी वाणी में अमृत घोल
मोहे आन मिलो श्याम, बहुत दिन बीत गए।
बहुत दिन बीत गए, बहुत युग बीत गए ॥
ज़रा छलके ज़रा छलके वृदावन देखो
ज़रा हटके ज़रा हटके ज़माने से देखो
तेरे दर की भीख से है,
मेरा आज तक गुज़ारा
श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए॥
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे
क्या दे दे भई, क्या दे दे
जीवन खतम हुआ तो जीने का ढंग आया
जब शमा बुझ गयी तो महफ़िल में रंग आया
बहुत बड़ा दरबार तेरो बहुत बड़ा दरबार,
चाकर रखलो राधा रानी तेरा बहुत बड़ा
कहना कहना आन पड़ी मैं तेरे द्वार ।
मुझे चाकर समझ निहार ॥
दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन
राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पर
फूलों में सज रहे हैं, श्री वृन्दावन
और संग में सज रही है वृषभानु की
राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता
के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता
हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गये राधा
राधा राधा राधा राधा
हे राम, हे राम, हे राम, हे राम
जग में साचे तेरो नाम । हे राम...
यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यूँ गोरी, मैं क्यूँ काला
मुझे रास आ गया है,
तेरे दर पे सर झुकाना
ना मैं मीरा ना मैं राधा,
फिर भी श्याम को पाना है ।
जय राधे राधे, राधे राधे
जय राधे राधे, राधे राधे
राधा कट दी है गलिआं दे मोड़ आज मेरे
श्याम ने आना घनश्याम ने आना
तीनो लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी॥
लाडली अद्बुत नज़ारा तेरे बरसाने में
लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है।
बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया,
बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो
साँवरिया ऐसी तान सुना,
ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचू तू गा
हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ,
डरने की क्या बात? जब मैं बैठा हूँ
राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से ,
मैया करादे मेरो ब्याह,
हो मेरी लाडो का नाम श्री राधा
श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री
कैसे जिऊ मैं राधा रानी तेरे बिना
मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना
मेरा यार यशुदा कुंवर हो चूका है
वो दिल हो चूका है जिगर हो चूका है
बृज के नन्द लाला राधा के सांवरिया
सभी दुख: दूर हुए जब तेरा नाम लिया