Share this page on following platforms.

Home Gurus Krishna Chandra Shastri Ji

Ram Katha

Kolkata, West Bengal ( 1 December 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji

Kolkata, West Bengal ( 30 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji

Kolkata, West Bengal ( 29 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji

Kolkata, West Bengal ( 27 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji | Part 2

Kolkata, West Bengal ( 28 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji

Kolkata, West Bengal ( 27 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji | Part 1

Kolkata, West Bengal ( 26 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji | Part 2

Kolkata, West Bengal ( 26 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji | Part 1

Kolkata, West Bengal ( 23 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji

Kolkata, West Bengal ( 25 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji

Rameshwaram, Tamil Nadu (23 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj

Rameshwaram, Tamil Nadu (24 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj

Rameshwaram, Tamil Nadu (22 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj

Rameshwaram, Tamil Nadu ( 21 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj

Rameshwaram, Tamil Nadu (20 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj

Rameshwaram, Tamil Nadu (19 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj

Rameshwaram, Tamil Nadu ( November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj

Rameshwaram, Tamil Nadu (17 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj

Rameshwaram, Tamil Nadu (16 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj

Farrukhabad, U.P (19 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Farrukhabad, U.P ( October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Farrukhabad, U.P (17 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Farrukhabad, U.P (16 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Farrukhabad, U.P (15 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Farrukhabad, U.P (14 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Farrukhabad, U.P (13 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Farrukhabad, U.P (12 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Jodhpur, Rajasthan (8 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj

Jodhpur, Rajasthan (7 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj

Jodhpur, Rajasthan (5 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj

Jodhpur, Rajasthan (4 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj

Jodhpur, Rajasthan (3 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj

Jodhpur, Rajasthan (2 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj

Jodhpur, Rajasthan (1 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj

Jodhpur, Rajasthan (31 July 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj

Chitrakoot (21 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Chitrakoot (20 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Chitrakoot (19 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Chitrakoot ( July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Chitrakoot (17 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Chitrakoot (16 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Chitrakoot (15 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Chitrakoot (14 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Chitrakoot (13 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Kolkata (29 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Kolkata (28 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Kolkata (27 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Kolkata (26 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Kolkata (25 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Kolkata (24 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

Kolkata (23 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji

#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 9

#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 8

#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 7

#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 6

#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 5

#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 4

#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 3

#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 2

#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar (Rajasthan) | Day 1

Contents of this list:

Kolkata, West Bengal ( 1 December 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji
Kolkata, West Bengal ( 30 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji
Kolkata, West Bengal ( 29 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji
Kolkata, West Bengal ( 27 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji | Part 2
Kolkata, West Bengal ( 28 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji
Kolkata, West Bengal ( 27 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji | Part 1
Kolkata, West Bengal ( 26 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji | Part 2
Kolkata, West Bengal ( 26 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji | Part 1
Kolkata, West Bengal ( 23 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji
Kolkata, West Bengal ( 25 November 2014 ) | Shri Ram Katha | Krishna Chandra Shastri Ji
Rameshwaram, Tamil Nadu (23 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj
Rameshwaram, Tamil Nadu (24 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj
Rameshwaram, Tamil Nadu (22 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj
Rameshwaram, Tamil Nadu ( 21 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj
Rameshwaram, Tamil Nadu (20 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj
Rameshwaram, Tamil Nadu (19 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj
Rameshwaram, Tamil Nadu ( November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj
Rameshwaram, Tamil Nadu (17 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj
Rameshwaram, Tamil Nadu (16 November 2014) | Shri Ram Katha | Dr. Ram Kamal Das Vedanti Ji Maharaj
Farrukhabad, U.P (19 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Farrukhabad, U.P ( October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Farrukhabad, U.P (17 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Farrukhabad, U.P (16 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Farrukhabad, U.P (15 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Farrukhabad, U.P (14 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Farrukhabad, U.P (13 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Farrukhabad, U.P (12 October 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Jodhpur, Rajasthan (8 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj
Jodhpur, Rajasthan (7 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj
Jodhpur, Rajasthan (5 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj
Jodhpur, Rajasthan (4 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj
Jodhpur, Rajasthan (3 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj
Jodhpur, Rajasthan (2 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj
Jodhpur, Rajasthan (1 August 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj
Jodhpur, Rajasthan (31 July 2014) | Shri Ram Katha | Shri Murlidhar Ji Maharaj
Chitrakoot (21 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Chitrakoot (20 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Chitrakoot (19 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Chitrakoot ( July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Chitrakoot (17 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Chitrakoot (16 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Chitrakoot (15 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Chitrakoot (14 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Chitrakoot (13 July 2014) | Shri Ram Katha | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Kolkata (29 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Kolkata (28 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Kolkata (27 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Kolkata (26 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Kolkata (25 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Kolkata (24 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
Kolkata (23 June 2014) | Ram Katha Gyaan Yagya | Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji
#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 9
#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 8
#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 7
#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 6
#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 5
#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 4
#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 3
#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar ( Rajasthan) | Day 2
#SanskarLive | Shri Murlidhar Ji Maharaj | Shri Ram Katha | Beawar (Rajasthan) | Day 1

Bhajan Lyrics View All

तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से
मैं बरसाने से आयी हूँ, मैं वृषभानु की
दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है
तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है
नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा
शयाम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन
सांवरियो है सेठ, म्हारी राधा जी
यह तो जाने दुनिया सारी है
वृन्दावन के बांके बिहारी,
हमसे पर्दा करो ना मुरारी ।
फूलों में सज रहे हैं, श्री वृन्दावन
और संग में सज रही है वृषभानु की
राधा कट दी है गलिआं दे मोड़ आज मेरे
श्याम ने आना घनश्याम ने आना
अपनी वाणी में अमृत घोल
अपनी वाणी में अमृत घोल
प्रीतम बोलो कब आओगे॥
बालम बोलो कब आओगे॥
एक कोर कृपा की करदो स्वामिनी श्री
दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे॥
साँवरिया ऐसी तान सुना,
ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचू तू गा
बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया,
बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो
यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यूँ गोरी, मैं क्यूँ काला
नी मैं दूध काहे नाल रिडका चाटी चो
लै गया नन्द किशोर लै गया,
मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे
मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांबल
दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन
राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पर
सब के संकट दूर करेगी, यह बरसाने वाली,
बजाओ राधा नाम की ताली ।
मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से
कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे
मीठे रस से भरी रे, राधा रानी लागे,
मने कारो कारो जमुनाजी रो पानी लागे
मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे
क्या दे दे भई, क्या दे दे
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल,
बरसाने मे दोल, के मुख से राधे राधे बोल,
कोई पकड़ के मेरा हाथ रे,
मोहे वृन्दावन पहुंच देओ ।
सांवरिया है सेठ ,मेरी राधा जी सेठानी
यह तो सारी दुनिया जाने है
हो मेरी लाडो का नाम श्री राधा
श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री
रंगीलो राधावल्लभ लाल, जै जै जै श्री
विहरत संग लाडली बाल, जै जै जै श्री
बांके बिहारी की देख छटा,
मेरो मन है गयो लटा पटा।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से
गोविन्द नाम लेकर, फिर प्राण तन से
आँखों को इंतज़ार है सरकार आपका
ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका
सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है ।
सारे दुःख दूर हुए, दिल बना दीवाना है ।
लाडली अद्बुत नज़ारा तेरे बरसाने में
लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है।