Share this page on following platforms.
Download Bhagwad Gita 1.5 Download BG 1.5 as Image

⮪ BG 1.4 Bhagwad Gita Swami Chinmayananda BG 1.6⮫

Bhagavad Gita Chapter 1 Verse 5

भगवद् गीता अध्याय 1 श्लोक 5

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्।
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः।।1.5।।
 

हिंदी अनुवाद - स्वामी तेजोमयानंद

।।1.5।।धृष्टकेतु चेकितान बलवान काशिराज पुरुजित् कुन्तिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य।  

हिंदी टीका - स्वामी चिन्मयानंद जी

।।1.5।। No commentary.